Ενότητες Εργασίας

 • ΕΕ1: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης

  Π1 Νομικό πλαίσιο, πρακτικές εφαρμογής του και εξειδικεύσεις στη βαμβακοκαλλιέργεια

 • ΕΕ2: Κάλυψη αναγκών καλλιεργητών

  Π2 Καταγραφή απαιτήσεων καλλιεργητών βάμβακος

 • ΕΕ3: Εγκατάσταση υποδομών

  Π3.1 Μελέτη χωροθέτησης εξοπλισμού καταγραφής και μετάδοσης μετεωρολογικών δεδομένων
  Π3.2 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καταγραφής και μετάδοσης μετεωρολογικών δεδομένων και εξυπηρετητών υπολογιστικής ανάλυσης

 • ΕΕ4: Πειραματικός σχεδιασμός

  Π4 Αναφορά αποτελεσμάτων παρακολούθησης κατάστασης αγρού με δορυφορικές εικόνες

 • List TitleΕΕ5: Ανάπτυξη διαδικτυακών

  Π5 Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων και εφαρμογής διεπαφής

 • ΕΕ6: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στη βαμβακοκαλλιέργεια

  Π6 Επικαιροποιημένος οδηγός ορθής γεωργικής πρακτικής

 • ΕΕ7: Διάχυση αποτελεσμάτων – Δημοσιοποίηση

  Π7.1 Ανάπτυξη & ενημέρωση ιστοσελίδας & Social Media
  Π7.2 Δημοσιεύσεις στο Ε.Α.Δ. & στο Δίκτυο της ΕΣΚ, συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση ημερίδας, δημιουργία εντύπων